Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Veszprémfajsz Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).

2. Általános rendelkezések

2. § (1) A kibocsátó köteles a 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11-14. §-aiban foglaltak alapján talajterhelési díjat fizetni.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 15 napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány-vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

3. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) A települési szennyvízhálózat üzemeltetője adatot szolgáltat továbbá az önkormányzat részére a kibocsátók köréről negyedévet követő hónap 5. napjáig.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

4. Díjkedvezmény,- mentesség

4. § (1) A talajterhelési díjra vonatkozóan 85 %-os díjkedvezményben részesül az a magánszemély kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedülélő esetén annak 500 %-át.
(2) A talajterhelési díjra vonatkozóan 75 %-os díjkedvezményben részesül az a magánszemély kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át, egyedülélő esetén annak 600 %-át.
(3) A díjkedvezmény igénybevételéhez a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg a kibocsátó köteles a saját és a háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát a bevalláshoz mellékletként be kell csatolni.
(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (2)-(5) bekezdése az irányadó.
(5) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége azt a kibocsátót, akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás mennyisége nem haladja meg a 80 m3 –t.

5. Bevallás és a díj megfizetése

5. § (1) A bevallást az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával kell teljesíteni.
(2) A talajterhelési díj befizetését az önkormányzat 73200086- 11265100 számú számlájára kell teljesíteni.

6. § Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

6. Záró rendelkezések

7. § E rendelet

2016. január 1. napján lép hatályba.

Fertig József s.k.     Kötél Krisztina s.k.
polgármester                          jegyző

Rendelet letöltése:

Nyomtatvány letöltése: