Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, és 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Veszprémfajsz község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed 2. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltételeiről, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól.

2. A települési támogatás

3. § Az önkormányzat által biztosított települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) temetési támogatás,
c) hátralék támogatás, továbbá
d) ápolási támogatás.

3. Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint aki időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élőknél pedig 150 %-át nem haladja meg.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmezőnek olyan többletkiadása keletkezik, amely létfenntartását veszélyezteti, így különösen:
a) betegséghez,
b) elemi kár elhárításához,
c) a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartásához,
d) iskoláztatáshoz,
e) a gyermek születéséhez,
f) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
g) a gyermek családba való visszakerüléséhez,
h) a gyermek hátrányos helyzete miatt felmerülő szükséghelyzethez, vagy
i) az alapvető létfenntartáshoz szükséges költségek viseléséhez felmerülő kiadások.

(3) Indokolt esetben, a konkrét tények ismeretében, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemnél magasabb jövedelemmel rendelkező személynek is megállapítható a támogatás.

5. § (1) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani.

(2) A rendkívüli települési támogatás kifizetése az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával is történhet.

(3) A megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 5 000

6. § (1) Ugyanazon személy és családja – az elemi kár elhárításához kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott támogatáson kívül – évente három alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban.

(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalból történő eljárás megindítását követő 20 napon belül kell dönteni.

4. Temetési támogatás

7. § (1) Kérelemre temetési támogatásban részesül a temetési költségeket viselő személy, ha családjában az egy főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

(2) A temetési támogatás összege 50 000 Ft.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat.

(4) Ha a haláleset nem Veszprémfajsz közigazgatási területén történt, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát is.

5. Hátralék támogatás

8. § (1) Az önkormányzat a 90 napon túl felhalmozott hátralék esetén, kérelemre, hátralék támogatást nyújt a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó, szociálisan rászoruló személy részére.

(2) Hátralék támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élőnél pedig 150 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A hátralék támogatást természetbeni szociális ellátás formájában kell biztosítani, a közüzemi szolgáltatóhoz történő közvetlen utalással.

(4) Ugyanazon személy, illetve család egy naptári évben legfeljebb kettő alkalommal részesíthető hátralék támogatásban.

(5) A megállapított hátraléktámogatás összege nem lehet több, mint 20 000 Ft.

6. Ápolási támogatás

9. § (1) Az ápolási támogatás megállapításának feltételei:
a) a kérelmező
aa) nagykorú személy,
ab) hozzátartozója gondozását, ápolását végzi,
ac) regisztrált álláskereső,
ad) rendszeres pénzellátásban nem részesül,
ae) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
af) vagyonnal nem rendelkezik és
ag) nem jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 41. §-a alapján ápolási díjra, az Szt. 43. §-a alapján kiemelt ápolási díjra, az Szt. 43/A. § -a alapján emelt összegű ápolási díjra és

b) az ápolt személy
ba) 18. életévét betöltött, tartós beteg,
bb) veszprémfajszi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Veszprémfajszon élő személy.

(2) Az ápolási támogatás feltételeinek együttes fennállása esetén állapítható meg a támogatás.

10. § (1) Az ápolási támogatásra vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az ápolt személy háziorvosi igazolását.

(2) Az ápolási támogatásra való jogosultságot környezettanulmány figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A környezettanulmány kiterjed arra, hogy az ápolt személy közvetlen lakókörnyezete mennyiben biztosítja
a) a megfelelő lakhatását, személyi higiéniáját,
b) a megfelelő étkeztetését, felügyeletét, gyógyszerezését, és
c) egészségi állapotának megfelelő háziorvosi, kezelőorvosi kapcsolattartást.

11. § (1) Az ápolási támogatást egy évre kell megállapítani.

(2) Az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.

(3) A jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni.

12. § Az ápolási támogatás összege havonta az Szt. 45. § (2a) bekezdése szerinti összeg.

13. § Az ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy meghal, -
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy
c) a jogosultsági feltételek nem állnak fenn.

7. A települési támogatással kapcsolatos hatásköri és eljárási rendelkezések

14. § (1) A települési támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (2) A szociális ellátások iránti kérelmet, valamint a polgármester döntése elleni fellebbezést a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.) lehet

15. § (1) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek:
a) a munkáltató által kiadott keresetigazolás,
b) rendszeres pénzellátásnál
ba) az azt megalapozó határozat, vagy
bb) a kifizetésről szóló igazolószelvény, bankszámla kivonat
c) egyéb jövedelemnél
ca) az azt megalapozó határozat,
cb) kifizetési bizonylat,
cc) igazolás vagy
cd) szerződés.

(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli
a) bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet,
b) képzelt apát megállapító határozat,
c) gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet,
d) válásra, vagy gyermekelhelyezésre vonatkozó bírósági eljárás megindításáról szóló igazolás, vagy
e) a gyermek apja nevét nem tartalmazó születési anyakönyvi kivonat

16. § (1) A döntésre jogosult szerv a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint környezettanulmány alapján dönt. A temetési támogatás esetében környezettanulmányt nem kell készíteni.

(2) A megállapított rendkívüli települési támogatást a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 munkanapon belül kell kifizetni.

17. § A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás részletekben történő visszafizetését a polgármester engedélyezheti. A részletfizetés időtartama legfeljebb egy év

18. § Az ápolási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani és utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

19. § A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezésére az Szt.-ben foglaltak az

8. Szociális szolgáltatások

20. § (1) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása keretében biztosítja.

(2) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.

(3) A családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

9. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a 2015. május 18-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete és az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 7/2009. (IX.5.) rendelet.

Nemesvámos, 2015. május 13.

 

Fertig József s.k.           Tárnoki Renáta Sára
polgármester                                  jegyző

tartós távollétében: Kötél Krisztina s.k. aljegyző