Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2017. augusztus 31-ig, továbbá a 2017/2018. nevelési év során betölti (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő

Csillagvirág Óvodában a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2017. május 2-3. (kedd, szerda)
7:00 – 17:00 óra

A beíratás helye: Csillagvirág Óvoda Nemesvámos, József A. u. 1.

Az óvoda felvételi körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe.

Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelését is ellátja.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya,
2. a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2017. június 1-ig írásban megküldi a szülőnek.

A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A Rendelet 20. § (2a) bekezdése alapján a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés kérelmét 2017. április 20-ig lehet benyújtani a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.