Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig, továbbá a 2016/2017. nevelési év során betölti (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Csillagvirág Óvodában a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2016. május 3-4. (kedd, szerda) 8:00 – 17:00 óra

A beíratás helye: Csillagvirág Óvoda Nemesvámos, József A. u. 1.
Az óvoda felvételi körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe.

 

Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelését is ellátja.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya,
2. a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2016. június 3-ig írásban megküldi a szülőnek.

A szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A Rendelet 20. § (2a) bekezdése alapján a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés kérelmét 2016. április 20-ig lehet benyújtani a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.